Test1

Từ Wikiethnies - Ethnie Bahnar (Vietnam)

(Khác biệt giữa các bản)
(Trang mới: DIOÂNG DIÔÊ AXAI. Roih ‘nôêng tôm rôh tôh tang haêp ‘môêi yôh, roih kô Xet ‘neâÊ boih ‘boâh tô’ngla hnhaêng tih adruh truh dôdaêm boih, troê xônaêm ioê...)
Bản hiện tại (08:18, ngày 28 tháng 3 năm 2011) (xem mã nguồn)
(Tẩy trống)
 
-
DIOÂNG DIÔÊ AXAI. Roih ‘nôêng tôm rôh tôh tang haêp ‘môêi yôh, roih kô Xet ‘neâÊ boih ‘boâh tô’ngla hnhaêng tih adruh truh dôdaêm boih, troê xônaêm ioêk ‘de raê boih maê lôêm pôlei ‘de haêp ‘neâÊ uh kô bu haêp laêp, ataêm kô bu kô ‘dei bu troê hloh diÊ, yuô kô leâÊ boih kôna Xet apiÊnh bre dih meê baê waê boêk thoâng tô tômoi waê chaê akaên paê oân. O bre meê baê haêp khan: dôdaêm ‘neâÊ waê chaê mai paê lôleê kô hô-o kô apiÊnh, waê boê tôyô jiÊ boêk maê athei lôleê kô erih xa paêng boâl maê ‘lôêng, maê neâÊ neâÊ maê kaêl haêp. O Xet khan: paê lôleê raê yôh tôêng hônaêng oei baêt neâÊê kô dô maê xoai ‘deêch noê yôh, uh kô gan waê troê kô ‘don dih boâl waê. ‘Bok Rôh khan: ha daêm waê ioê neâÊ, e waê boê gah yô noê raê kô meê baê lôleê ôaê, a xaê ‘dei tôdrong liliô liliô noê nhoân lôleê kô chaê. O Xet khan: paê tôyô iÊnh roê, aên jiÊ gah bah krong ‘deêch yôh, iÊnh chaê troê kôtôêg ‘nôêg yuh truh ‘nôêng kial khan xuêng xuêg adruh Bia Phu kon ‘bok Drun tô juêk tuêk pônaêt bre haêp yaê Roêk xuêng gah bah krong toê xuêng. ‘Bok Rôh khan: waê boê tô yô jiÊ dah boêk naêng leâÊ yôh paê oân kôkiô meê baê lôh boih. Xet jiÊ boêk hloi kheê khoê roê nhaêp tô pôlei ‘bok Drun tô juêk tuêk pônaêt. Roih kô pôlei ‘bok Drun tô juêk tuê pônaêt neâÊ boih khan: ô yaê tô’ngla ha khei yô kaih ‘de et buih rang kou? O yaê Roêk khan: iuê kô oei khei kiô môih hnhaêng khei oâÊ noâÊ yôh, adroi kô waê weâÊ mir et ngoâi buih rang ‘môêi noê klaih neâÊ ôaê, ‘de tar jang klang ‘dak pô dôêg kôtuh leâÊ klaih ‘neâÊ ôaê ‘de weâÊ mir. O ‘bok Rôh khan: joê tôpaê leâÊ ôeâh iÊnh hiôt jaêk. Yaê Roêk khan: waê leâÊ athei pô’daêp paêng kon pôlei leâÊ ni, goâ naêng ‘de hôêm laêp hôêm uh? tôêng laêp ‘nu ba ‘deêch, ‘de kon pôlei kuaê noê ba waê liliô? O ‘bok Drun tôjuêk tuêk pônaêt khan; iÊnh waê yôh chaê toêk toâh dih xôgôêr mô nôêg pôêng kong tôroâng dôdaêm Xiô kong ti. Paê oei ap kôkiô kô ‘bok Drun tôjuêk ‘neâÊ boih jiÊ chaê toâng koâÊ toâng koâl bloâl hnhoâp toâh hoh khuoâk khuak boê rah hnieên rah chaê boêk hnhiaêp tôroâng koât dôdaêm Xiô kong ti boih. O Xiô kong khan: e naêng oh daêm Tôwön baê chaê kiô aêi tô oâÊ ‘dei tôdrong kiô aêi? O e ‘nhoêg dôdaêm Xiô kong e chaê apiÊnh ba, chaê goâ paêng naêng ôaê di toêk tô oâÊ kônh uh kô lôleê ôeê, tôm goi haêp liliô liliô. Goâ naêng ‘bok Drun tôjuêk tuêk ‘neâÊ toêk tôroâng boih paê oei ap kô kiô chueêch jiÊ chaê ioêk dih tô’moâh xôgôêr chaê toâh kô tô’ngla, ding hiôêng ding hiôêng, atou ‘de kon pôlei khan ha bi ‘neâÊ ‘dei tôdrong xar gaêt haêt hot yaê kiô, hôêm ‘dei chaê kô dri bu hoaêng kôdraêng bu hiong kôleê, maê toâh xôgôêr mônôêng pong kong maê xroâih leâÊ? Paê oei ap kiô kô kon pôlei ‘neâÊ kôtôêng ‘bôêr xôgôêr, lôleê kôdih kôdraê krao akoêm ‘dei tôdrong boih, paê yeêng ‘dunh paê ‘mreâ kôcheâl ‘de kon pôlei truh akoêm boih, oâloâh ‘de iuê kô ‘ñei tôdrong kaêl, kou mu maê ‘dak pam jiÊ beêng ‘nhaêk dih pam, mu maê toh akap, toh ‘dim toâm jiÊ tung ‘nhaêk dih akap, mu toh xrok jiÊ tung ‘nhaêk dih xroh paê ruh ‘nôêng koâng broâng ‘nôêng ‘dak chaê boê naêm akoêm dô chaêm roâng, dô daêm Xio kong ‘neâÊ boih, oâ ‘de xara chaê apiÊnh dih baêl khan: ‘dei tôdrong xar gaêt haêt hot yaê kiô kah? O ‘de khan: tam lôleê oâh kôdraê ‘dim khan tôroih, ‘dim lôleê ‘dei tôdrong yaê kiô? O ‘bok Drun tôjuêk tuêk khan: naêng boâl bôên tam truh toâm ‘de haêp chaê naêng dih baêl khan : oâ toâm boih pôlei ‘bok Drun tôjuêk tuêk ‘neâÊ peâng hreêng jôêng kung kôdraê diÊ yôh ‘mreâÊ kôcheâl ‘de akoêm boih, ‘bok Drun tô juêk tuêk pônaêt khan: dang eâÊ paê oân kô ieêm, bôê uh kô ‘dei tôdrong kaêl doâm yô raê diÊ yôh, adroi kô bôên waê taêr jang klang ‘dak pôdôêng kô tuh ‘noâÊ bôên, ‘dunh ‘dunh miÊnh xônaêm miÊnh ‘maêng tiôê kô luaât ‘de kraê xôê, bôên chaê pôdaêp dihbaêl et buih rang liliô, ieêm hôêm waê? tôêng waê ‘noê pôgeâ oâÊ, bôên xara chaê xa dih hla ‘long bri brah kuông kuang, köê kaê ‘deêch cha ‘blak xa bôên xôbuoêt hla hming chaê gôxaêi ‘dak ioh, hnhia kô leê, truh naêr dôêng bôên wih chaê adreâh xa klaih xa oei goâ kôkiô, bôên et hloi liliô, leâÊ ieêm hôêm waê? bôên paê lah chaê axoêm dihbaêl. O ‘de kon pôlei khan: ha ‘neâÊ kuaê kôkiô kô draê waê liliô? nhoân kon pôlei nhoân waê leâÊ yôh, nhoân goâ paêng kô kôdraê pôtôm ‘deêch. No tôpêg leâÊ bôên oei waê liliô? tôêng ieêm jiÊ hnhaêng laêl ‘don dang eâÊ, bôên pôdei wih xoêng xa klaih, ‘neâÊ xara chaê bô boê kôdih hagôê kô bu waê köê kô truh naêr dôêng wih chaê rômet xa dih baêl hla ‘long, klaih neâÊ poâk kôdroh tôroâng, jiÊ et leâÊ ‘deêch oei waê liliô môih? pô’daêp ‘dang boih jiÊ hiôu kon pôlei jiÊ chaê xar wih kôdih tôhnam, chaê wih tôhnam chaê xoêng xa, pôgeâ ‘lôêng boih
+
 

Bản hiện tại

Công cụ cá nhân
languages